Registracija

Vpišite 2x novo geslo, dolgo minimalno 8 znakov, vsaj 2 številki, vendar ne več kot polovica znakov.
Dovoljeni znaki so črke, številke ter znaki $ # & * - _ @ . , ! : ; §.